· Orzecznictwo,Fundacja,Nadużycia

Ustawa o fundacjach

Polska Fundacja Narodowa działała niezgodnie ze swoim statutem, finansując kampanię "Sprawiedliwe sądy" - orzekł warszawski Sąd Rejonowy. Informację o orzeczeniu podało radio RMF FM. Jednocześnie zdaniem sądu fundacja nie naruszyła przepisów prawa. Orzeczenie sądu zostało wydane na wniosek ówczesnej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która domagała się analizy działalności PFN. W uzasadnieniu Sądu Rejonowego czytamy, że "podejmowane w trakcie tej kampanii działania nie tylko nie promują i nie chronią wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, ale wręcz przeciwnie wizerunek ten znacznie osłabiają". Według sądu, kampania kreowała "wyłącznie negatywny, oparty na jednostkowych przypadkach, obraz władzy sądowniczej".
 

Dziennikarz Tomasz Skory zamieścił na twitterze obszerny fragment uzasadnienia.

Zgodnie z art. 12 Ustawy o fundacjach o zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty. W tej konkretnej sprawie wniosek złożyła Hanna Gronkiewicz-Waltz, która jako prezydent Warszawy nadzoruje zarejestrowaną w Warszawie fundację. Sąd nie stwierdził złamania prawa, ale wcale nie musiał być tak łaskawy w przypadku złamania "tylko" statutu fundacji, ustawa o fundacjach daje bowiem sądowi spore możliwości ukarania fundacji za łamanie własnego statutu.

Art. 14. 1. Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, organ, o którym mowa w art. 13, może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, organ, o którym mowa w art. 13, może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Na podstawie tych przepisów minister wniósł o zawieszenie zarządu Fundacji Otwarty Dialog, a potem Fundacji Wolni Obywatele RP. W obu przypadkach sąd odmówił uwzględnienia wniosków, także w przypadku Polskiej Fundacji Narodowej uznał, że samo naruszenie własnego statutu nie jest wystarczająco poważną przewiną, aby fundację ukarać z taką surowością, jaką przewiduje ustawa. Warto jednak pamiętać, że nawet prywatna fundacja może odpowiadać za naruszenie postanowień własnego statutu, nawet jeśli nie wiąże się to z łamaniem przez nią powszechnie obowiązującego prawa. Nie warto sprawdzać na sobie czy liberalne podejście sądów do fundacji jest powszechne.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly