money-2991843_1920
Mniej znane obowiązki organizacji pozarządowych

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Odkąd odkryłam dla siebie Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – a było to dawno temu – mam do niej szczególną słabość i choć jest tematem wyjątkowo niewdzięcznym, wysokość przewidzianej w niej kar sprawia, że regularnie do niej wracam w pracy z organizacjami. To jedna z trudniejszych do zrozumienia ustaw, zwłaszcza dla organizacji pozarządowych, które nie mają poczucia, że w ogóle ich dotyczy. Jednocześnie jest to ustawa wyjątkowa pod względem sankcji, które są dotkliwe i nie zależą nawet od tego, czy organizacja dopuściła się jakichkolwiek nadużyć. Wystarczy przegapić któryś z formalnych obowiązków. Oto one, w dużym skrócie.

1. Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych

Fundacje, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnie i spółki mają obowiązek zgłaszania swoich „beneficjentów rzeczywistych” w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Sam obowiązek nie jest dolegliwy, ale przepisy są bardzo nieintuicyjne a interpretacje różne, stąd problemy niektórych organizacji z dokonaniem prawidłowego zgłoszenia, a niektóre organizacje nie mają nawet świadomości istnienia takiego obowiązku. Kara za niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w ustawowym terminie – podstawowy termin to 7 dni roboczych – to nawet do 1 miliona złotych dla organizacji i aż 50 tysięcy złotych dla samego beneficjenta rzeczywistego, z winy którego organizacja nie zgłosiła w rejestrze jego danych.

2. Organizacja jako "instytucja obowiązana"

Niezależnie od obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, niektóre organizacje są tzw. „instytucją obowiązaną” i mają wynikające z tego dodatkowe obowiązki. Co ważne, organizacja może nie mieć obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych i być instytucją obowiązaną, i odwrotnie. Organizacja jest instytucją obowiązaną, jeśli:

  • przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (w dowolnej walucie), bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
  • działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych – taką grą losową jest na przykład popularna wśród organizacji pozarządowych charytatywna loteria fantowa.
  • prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub świadczy usługi polegające na zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego. 

3. Obowiązki organizacji będącej instytucją obowiązaną

Organizacje spełniające którekolwiek z ustawowych kryteriów instytucje obowiązanej mają szereg dodatkowych obowiązków, w większości o charakterze „papierowym”, ale nie są one łatwe do samodzielnej realizacji. Te obowiązki to, między innymi:

  • przyjęcie wewnętrznej procedury bezpieczeństwa finansowego,
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie ustawowych obowiązków,
  • wdrożenie procedur anonimowego zgłaszania podejrzeń i zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości,
  • zapewnienie szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za ich realizację,
  • przeprowadzanie oceny ryzyka i zapewnienie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • zgłaszanie według specjalnej procedury transakcji gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro lub budzących uzasadnione podejrzenie, że środki te pochodzą z przestępstwa, lub zostaną do przestępstwa prania pieniędzy wykorzystane,
 
To nie wszystkie obowiązki instytucji obowiązanej, a ponieważ Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przewiduje bardzo wysokie kary za niedopełnienie dowolnego z nich, organizacje będące instytucją obowiązaną powinny się upewnić, że wszystkie realizują, lub wiedzą jak to zrobić.
 

Wsparcie dla organizacji

Jeśli masz wątpliwości, czy prawidłowo realizujesz ustawowe obowiązki, lub masz pewność, że ich nie realizujesz i chcesz się dowiedzieć, jakie są i jak się z nimi zmierzyć, skorzystaj ze wsparcia. Oprócz usług, które można zamówić odpłatnie bezpośrednio w Projekciarni, świadczę też nieodpłatnie usługi w ramach współpracy z organizacjami wspierającymi. 

Jak mogę pomóc?

Spytaj o ofertę dla swojej organizacji.