ukraine-7043808_1920

Aktualne konkursy grantowe i akcje pomocowe

Konkursy grantowe (aktualizowane)

 • Fundacja Edukacja dla Demokracji (do 10 czerwca) – link
 • Europejski Korpus Solidarności (do 4 maja) – link
 • Fundacja Lotto (nabór ciągły) – link 
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (różne terminy) – link
 • Fundacja Salling (do 30 czerwca) link 
 • Fundusz Kultury Solidarności (do 30 czerwca) – link
 • PFRON (do 30 czerwca) – link
 • Kulczyk Foundation (do 16 czerwca) – link 
 • Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca (nabór ciągły) – link


 
kryzys uchodźczy i wojna na ukrainie

Prawne i praktyczne aspekty pomagania.

Wojna na Ukrainie i związany z nią kryzys uchodźczy sprawiły, że wiele organizacji, grup nieformalnych i osób indywidualnych z dnia na dzień zaangażowało w pomaganie w formach i na skalę wcześniej niespotykaną. Wiele organizacji przy tej okazji „debiutuje” na polu działalności charytatywnej, wyzwaniem dla wielu jest także fakt, że tym razem pomoc jest świadczona poza granicami, w państwie nie należącym do Unii Europejskiej i jego obywatelom czasowo przebywającym w Polsce. 

Rząd uchwalił Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa), która wprowadza nowe, tymczasowe regulacje mające ułatwić pomaganie uchodźczyniom i uchodźcom wojennym. Można też korzystać ze wszystkich dotychczasowych form wspierania osób i organizacji potrzebujących. Czy wiesz, jak możesz pomóc, jako osoba fizyczna, organizacja pozarządowa lub firma?

1. Nowe i stare formy wsparcia

Rząd, samorządy, firmy i organizacje grantodawcze uruchomiły 

2. Organizacja jako "instytucja obowiązana"

Niezależnie od obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, niektóre organizacje są tzw. „instytucją obowiązaną” i mają wynikające z tego dodatkowe obowiązki. Co ważne, organizacja może nie mieć obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych i być instytucją obowiązaną, i odwrotnie. Organizacja jest instytucją obowiązaną, jeśli:

 • przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (w dowolnej walucie), bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 • działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych – taką grą losową jest na przykład popularna wśród organizacji pozarządowych charytatywna loteria fantowa.
 • prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub świadczy usługi polegające na zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego. 

3. Obowiązki organizacji będącej instytucją obowiązaną

Organizacje spełniające którekolwiek z ustawowych kryteriów instytucje obowiązanej mają szereg dodatkowych obowiązków, w większości o charakterze „papierowym”, ale nie są one łatwe do samodzielnej realizacji. Te obowiązki to, między innymi:

 • przyjęcie wewnętrznej procedury bezpieczeństwa finansowego,
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie ustawowych obowiązków,
 • wdrożenie procedur anonimowego zgłaszania podejrzeń i zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom zgłaszającym nieprawidłowości,
 • zapewnienie szkoleń dla personelu odpowiedzialnego za ich realizację,
 • przeprowadzanie oceny ryzyka i zapewnienie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • zgłaszanie według specjalnej procedury transakcji gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro lub budzących uzasadnione podejrzenie, że środki te pochodzą z przestępstwa, lub zostaną do przestępstwa prania pieniędzy wykorzystane,
 
To nie wszystkie obowiązki instytucji obowiązanej, a ponieważ Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przewiduje bardzo wysokie kary za niedopełnienie dowolnego z nich, organizacje będące instytucją obowiązaną powinny się upewnić, że wszystkie realizują, lub wiedzą jak to zrobić.
 

Wsparcie dla organizacji

Jeśli masz wątpliwości, czy prawidłowo realizujesz ustawowe obowiązki, lub masz pewność, że ich nie realizujesz i chcesz się dowiedzieć, jakie są i jak się z nimi zmierzyć, skorzystaj ze wsparcia. Oprócz usług, które można zamówić odpłatnie bezpośrednio w Projekciarni, świadczę też nieodpłatnie usługi w ramach współpracy z organizacjami wspierającymi. 

Jak mogę pomóc?

Spytaj o ofertę dla swojej organizacji.